كۆمپانیای ئەكواكلین

ئەم كۆمپانیایە پسپۆری تەواوی هەیە لە بواری پاككردنەوە و خزمەتگوزاری و دابینكردنی سەرجەم سەرچاوەكانی حەوانەوە بۆ بەشداربووانی یەكەكان لەو كۆمەڵگە نیشتە جێبونانەی كە لەلایەن ئەم كۆمپانیایەوە سەرپەرشتی دەكرێن لەوانەش )كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی شاری پزیشكان , كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی گۆیژەی 3, كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی دانیا ستی(. هەروەها لەگەڵ هەبوونی نوسینگەی تایبەت بۆ مامەڵەی کڕین و فرۆشتنی یەکەکانی ناو پرۆژەی […]

ئامێری كارەبایی ناوماڵ

كۆمپانیــای نجــم الدیــن خاوەنــی چالاكــی بازرگانــی كردنــە لــە ئامێــری كارەبایــی، بریــکاری ســەرەكی )PROFILO ) یــە لــە عێــراق بــۆ ئامێــرە كارەبایــی یەكانــی نــاو مــاڵ وەك )سـاردکەرەوە ،بەفـر گـر، جـل شـۆر، قـاپ شـۆر ، سـپلێت…( بـە هەمــوو قەبارەكانیانــەوە. NEC بەیكێــك لــە ســەنتەرە گەورەكانــی عیــراق ئەژمــار دەكرێــت، بۆدەســت كەوتنــی كاڵا هەمەجــۆرە كارەباییەكانــی نــاو مــاڵ و ئامێــرە ئەلیکترۆنیــەکان بەگشــت […]

کۆمپانیای نەجمەدین

کۆمپانیـاى نەجمەدیـن یەکیکـە لـە کۆمپانیـا دیـار و ناسـراوەکان لــە بــوارى بیناســازى و ڕێکخســتندا بــە بوونــى شــارەزاییەکى فــراوان لــەم بــوارەدا، کۆمپانیاکــە بــە گروپێکــى لێهاتــوو لــە شــارەزایان و ئەندازیــاران لــە گشــت بوارەکانــى بینــاکارى دا ڕۆژانــە کارەکانــى هەڵدەســوڕێنێت بــە بەکارهینانــى ئامێــرى تایبــەت بــۆ جێبەجێکــردن بــۆ هەمــوو کارێکــى بیناســازى و ڕێــگا و بــان. هــەروەک چــۆن کۆمپانیاکــە کۆمەڵێــک پــڕۆژەى گـەورەى […]

کۆمپانیای NMR

کۆمپانیــای NMR یەکێکــە لــە کۆمپانیاکانمــان لــە ووڵاتــی تورکیـا کـە بەشـێوازێکی سـەردەمیانە و نـوێ، بەبەکارهێنانـی تازەترین تەکنەلۆجیای سـەردەم کاری بیناسـازی ئەنجامدەدات لەووڵاتی تورکیــا و لەهەرێمــی کوردســتان و عێــراق دا چەندیـن پرۆژەمـان ئەنجامـداوە بـە رەچاوکردنـی مەرجەکانی ســەلامەتی و پاراســتنی ژینگــە. سـەرکەوتنەکانمان لەودیـوی سـنورەکانن، بـۆ ئەمـەش قـەرزاری سـتافە کارامـەو بەتواناکەمانین…

بازرگانى میوە و سەوزە

کۆمپانیاکەمـان خاوەنـى ٤٥ گەنجینەى سـاردکەرەوەیە )مخازن بـرادات( بـۆ هەڵگرتـن و پاراسـتنى میـوە و سـەوزە وگۆشـت بەبـڕی ٠٠٠،٢٠ تـەن، وە چەنـد گەنجینەیەکـى ئاسـایی لەخـۆ دەگرێـت بـۆ پاراسـتنى کـەل و پـەل. کۆمپانیاکـە گەورەتریـن بازرگانــى مــۆز دەکات کــە ســاڵانە نزیکــەى ١٦٨٥٠ تــەن مــۆز بـۆ عێـراق هـاوردە دەکات، وە ٨٤٢٥ تـەن بـۆ ووڵاتانی دراوسـێ دەنێرێــت، جگــە لەمــەش بازرگانییەکــى بەربــاو […]

ئامێرە گەورەکان

تایبەتمەندییەکانـى ئـەم کۆمپانیایـە لەوەدایـە کـە ژمارەیەکـى پێویسـت لـە ئامێرەکانـى هەڵکەنیـن و تونێل لێدان و دریلین و مەتـر دوجـا وە پێوانـەى زنجیـرەى)٤٧٠-٤٥٠-٤٠٠-٣٥٠-٢٨٠-٢١٠ )گەڵابەى گواستنەوەى خۆل و خاشاکى هەڵکەنین بە بەرزی ٣٠ لەبەردەســتایە کەلــە جۆرەکانــى HITACHI و ئامێــرى مەترى KAWASAKI 9 olvo Shovel 120 Shovel 0 چەندیـن ئامێـرى تـرى تێکشـکاندنى بـەرد.

كاشــــی و سـیرامیك

كۆمپانیــای نجــم الدیــن وەكیلــی ســەرەكی )GRESPANIA ) یــە لــە عێــراق لــە بــواری بازرگانــی كردنــی كاشـــــی و سـیرامیك و مەڕمـەڕی ئیسـپانی و بـە هەمـوو قەبـارە و جـۆرە جیاوازەكانیــەوە. وە وەكیلــی ســەرەكی )TONG-Y )بــۆ بەرهــەم هێنانــی چیمەنتــۆی )ئاســایی و مقــاوم ( وە بلۆكــی سرمســتۆن.

هاوردەكردنی ئۆتۆمۆبێل

یەكێــك لــە بریكارنامەكانــی كــە كۆمپانیــای نەجمەدیــن توانیوویەتــی بەدەســتی بهێنێــت بریكارنامــەی كۆمپانیــای كلومانــە بریــكاری فەرمــی كۆمپانیــای مارسیدســە و خاوەنــی یەكێكـە لـە گەورەتریـن كارگەكانـی جیهـان بـۆ دروسـتكردنی ئـەو ئامێـرو گالیسـكانەی كـە لەسـەر ئۆتۆمۆبێلـە گەورەكانـی مارســیدس دەبەســترێت وەك ) پەمپــی كونكریــت و تەنكــەر و گســكی پاككردنــەوەی شــەقامەكان، بــە قەبــارەی گــەورە و بارهەڵگـر وگەڵابـە، كـە لە سـاڵی 2013 توانرا […]

کۆمپانیای NMR

کۆمپانیای MBN لەساڵی ٢٠٠٧ دامەزراوە کە کاری دابینکردن و ناردنـی هەمـوو جـۆرە کەرەسـتەیەکی بیناسـازی بـووە بـۆ گروپـی کۆمپانیاکانـی نەجمەدیـن لـە شـاری سـلێمانی. کۆمپانیاکەمــان لــە شــاری مێرســین ی تورکیــا کارەکانــی ئەنجــام دەدات

سانتا کلارا

ئـەم كۆمپانیایـە پسـپۆری تـەواوی هەیـە لە بـواری پاككردنەوە و خزمەتگــوزاری و دابینكردنــی ســەرجەم ســەرچاوەكانی حەوانـەوە بـۆ بەشـداربووانی یەكـەكان لـەو كۆمەڵگـە نیشـتە جێبونانــەی كــە لەلایــەن ئــەم كۆمپانیایــەوە سەرپەرشــتی دەكرێــن لەوانــەش كۆمەڵگــەی نیشــتەجێبوونی شــاری پزیشـكان , كۆمەڵگـەی نیشـتەجێبوونی گۆیـژەی3 ,كۆمەڵگـەی نیشــتەجێبوونی دانیــا ســتی. هەروەهــا لەگــەڵ هەبوونــی نوسـینگەی تایبـەت بـۆ مامەڵـەی کڕیـن و فرۆشـتنی یەکەکانـی نــاو پــرۆژەی نیشــتەجێبونەکان.