نجم الدین گروپ

بـەردەوام دەبیــن لــە پێنــاو ئاســۆیەکی گــەش بــۆ کۆمپانیاکەمــان و ئــەو شـوێنانەی هەنگاوەکانمانــی پێــدا تێپــەر دەکەیــن …

بازرگانی
گشتی

بازرگانی گشتی

زیاتر

شوێنی
بازرگانی

شوێنی بازرگانی

زیاتر

پڕۆژەی
نیشتەجێبوون

پڕۆژەی نیشتەجێبوون

زیاتر

کارگەکان

کارگەکان

زیاتر

دەربارەی

نجم الدین گروپ

ســەرچاوەی هەمــوو ســەروەت و ســامانێک بەخشــندەیی و گەورەیــی پــەروەردگارە پاشــان ڕۆڵ و ئەرکــى خــاوەن کار، خـاوەن کاریـش وەکـو مرۆڤێـک یەکێـک لـە بەهـا گرنگەکانـى ئــەو ئیرادەیــەى کــە دەتوانێــت شــانازى پێــوە بــکات. بۆیــە ئێمــەش وەک بنەماڵەیەکــى کاســبکار جێــی شــانازیمانە کەسـەرەتاى کارى بازرگانیمـان لـە )دوکان(ێکى سـەنتەرى شـارى سـلێمانییەوە لەژێـر دەسـت و ڕێنمایـی )باوکمـان( ەوە دەسـتى پێکــرد، دەســتمایەى سەرەکیشــمان سەرڕاســتى و ڕازیکردنــى ویــژدان بــووە وەلەســەر ئــەم بنەمایــەو بــە تەبایــی نێوانمــان بــە وەرگرتنــى ئەزموونــى کارکــردن توانیمــان ســەرکەوتوانە قۆناغــەکان ببڕیــن و کارەکانمــان فراوانتــر بکەیــن و بگەینــە ئــەو ئاســتەى ئێســتا، وە پشــت بەیــەزدان بەردەوامیــن. لــە ســاڵەکانى )70 )دا لەڕێــگاى حاجــى )محــى الدیــن ڕەشــە ســورە(وە وەک بــازرگان کارمــان کــرد کــە ســەرقاڵى بازرگانــى

بەناوی خوای گەورەو میهرەبان...

ســەرچاوەی هەمــوو ســەروەت و ســامانێک بەخشــندەیی و گەورەیــی پــەروەردگارە پاشــان ڕۆڵ و ئەرکــى خــاوەن کار، خـاوەن کاریـش وەکـو مرۆڤێـک یەکێـک لـە بەهـا گرنگەکانـى ئــەو ئیرادەیــەى کــە دەتوانێــت شــانازى پێــوە بــکات. بۆیــە ئێمــەش وەک بنەماڵەیەکــى کاســبکار جێــی شــانازیمانە کەسـەرەتاى کارى بازرگانیمـان لـە )دوکان(ێکى سـەنتەرى شـارى سـلێمانییەوە لەژێـر دەسـت و ڕێنمایـی )باوکمـان( ەوە دەسـتى پێکــرد، دەســتمایەى سەرەکیشــمان سەرڕاســتى و ڕازیکردنــى ویــژدان بــووە وەلەســەر ئــەم بنەمایــەو بــە تەبایــی نێوانمــان بــە وەرگرتنــى ئەزموونــى کارکــردن توانیمــان ســەرکەوتوانە قۆناغــەکان ببڕیــن و کارەکانمــان فراوانتــر بکەیــن و بگەینــە ئــەو ئاســتەى ئێســتا، وە پشــت بەیــەزدان بەردەوامیــن. لــە ســاڵەکانى )70 )دا لەڕێــگاى حاجــى )محــى الدیــن ڕەشــە ســورە(وە وەک بــازرگان کارمــان کــرد کــە ســەرقاڵى بازرگانــى خواردەمەنــى وشــکە و بازرگانــى فــەرش بوویــن، پاشــان وەک هـەر بازرگانێکـى تـر، لەهەوڵـى گەورەکـردن و فـراوان کردنـى بوارەکانـى بازرگانـى بوویـن، بۆیـە هەسـتاین بـە هاوردەکردنـى کارگەیەکـى بلـۆک لـە واڵتـى ئەڵمانیـاوە، کـە ئـەو کاتـە شـارى ســلێمانى لــە پێداویســتى زۆرى بلۆکدابــوو، وەلەســەر هەمــان هــەوڵ و کۆشــش مۆڵەتــى هاوردەکــردن و ناردنمــان بەدەســت هێنـا. هـەر لـە سـاڵەکانى ١٩٩٠ بەهـۆى ئابڵوقـەى سـەر هەرێـم یەکێـک لەسـەرچاوەکانى هینانـى خـۆراک لـە دەرەوەى واڵتمـان گرتــە ئەســتۆ. کــە هۆکارێــک بــووە بــۆ بەردەوامــى هەبوونــى کااڵى خـۆراک لـە بـازاڕدا شـان بەشـانى ئەم کارەش بەشـێکى تر لـە بازرگانـى پـەرەى پێـدرا ئەویـش ناردنـە دەرەوەى )خـورى و پێســتە( بــوو کــە ســەرچاوەیەکى مــاددى زۆر باشــی هەبــوو بـۆ هاواڵتیانـى گوندنشـین، وە لـە سـاڵى ١٩٩٣-١٩٩٤ نجـم الدیـن کـوڕە گـەورەى حاجـى محـى الدیـن، هـەر لەسـەر ڕێچکـەى باوکــى بــۆ کارى بازرگانــى هەســتا بــە هــاوردە کردنــى میــوە و بـە تایبەتـى مـۆز لـە واڵتـى تورکیـاوە بـۆ عێـراق و ئێـران کــە بــە شــێوەیەکى زۆر بــاش کۆنتڕۆڵــى ئــەم بازرگانییەیــان کردبــوو. ســەرەتاى گۆڕانکارییــە سیاســیەکان بــوو لــە ناوچەکــەدا کــە هەرێمــى کوردســتان و عێــراق چاویــان بــە گۆڕانکارییەکانــى جیهـان دەکـەوت بۆیـە هەسـتاین بـە فراوانتـر کردنـى بـوارى بازرگانــى هاوردەکردنــى شوشــەوات و نەســتەلەى تورکــى مارکــەى کااڵ و پێداویســتی پاکردنــەوەی جــۆراو جــۆر وەچەندیــن پێداویســتی ڕۆژانــەی هاوواڵتیــان بــەم جــۆرەش توانیمـان بریـکار نامـەی گشـتی چەندیـن کۆمپانیـای جیهانـی بەدەســتبهێنین لەوانــە کۆمپانیــای )BSH)ی ئەڵمانــی کــە بەرهەمهێنــەری برانــدی )Profilo )و )SIEMENS. ) هەربــەم شــێوەیەش بەردەوامیــن لــە کارەکانمــان بــۆ خزمەتکردنــى کۆمەڵــگا و واڵتەکەمــان.

دەربارەی

کۆمپانیای نجم الدین

کۆمپانیـاى نەجمەدیـن یەکیکـە لـە کۆمپانیـا دیـار و ناسـراوەکان لــە بــوارى بیناســازى و ڕێکخســتندا بــە بوونــى شــارەزاییەکى فــراوان لــەم بــوارەدا، کۆمپانیاکــە بــە گروپێکــى لێهاتــوو لــە شــارەزایان و ئەندازیــاران لــە گشــت بوارەکانــى بینــاکارى دا ڕۆژانــە کارەکانــى هەلدەســوڕێنێت بــە بەکارهینانــى ئامێــرى تایبــەت بــۆ جێبەجێکــردن بــۆ هەمــوو کارێکــى بیناســازى و ڕێــگا و بــان  هــەروەک چــۆن کۆمپانیاکــە کۆمەڵێــک پــڕۆژەى گـەورەى جێبەجێکـردووە لـە هەرێمـى )کوردسـتان – سـلیمانى( نمونەکانیــان : پــڕۆژەى گونــدى ئەڵمانــى نیشــتەجێبوون ١–٢ ،خەســتەخانەى چوارســەد قەرەوێڵەیــی، پــڕۆژەى کوردســیتى نیشــتەجێبوون، زانکــۆى ئەمریکــى، شــارى شــنیارى نمونەیــی، باڵەخانـەی نوێـی دادگای سـلێمانی ، کوردسـتان مـۆڵ ،ئەنـدەر پاسـی رؤوف بـەگ، عەلـوەى نوێـی سـلێمانى ،پڕۆژەى سـەوزکردن …

کۆمپانیـاى نەجمەدیـن

کۆمپانیـاى نەجمەدیـن یەکیکـە لـە کۆمپانیـا دیـار و ناسـراوەکان لــە بــوارى بیناســازى و ڕێکخســتندا بــە بوونــى شــارەزاییەکى فــراوان لــەم بــوارەدا، کۆمپانیاکــە بــە گروپێکــى لێهاتــوو لــە شــارەزایان و ئەندازیــاران لــە گشــت بوارەکانــى بینــاکارى دا ڕۆژانــە کارەکانــى هەلدەســوڕێنێت بــە بەکارهینانــى ئامێــرى تایبــەت بــۆ جێبەجێکــردن بــۆ هەمــوو کارێکــى بیناســازى و ڕێــگا و بــان. هــەروەک چــۆن کۆمپانیاکــە کۆمەڵێــک پــڕۆژەى گـەورەى جێبەجێکـردووە لـە هەرێمـى )کوردسـتان – سـلیمانى( نمونەکانیــان : پــڕۆژەى گونــدى ئەڵمانــى نیشــتەجێبوون ١ – ٢ ،خەســتەخانەى چوارســەد قەرەوێڵەیــی، پــڕۆژەى کوردســیتى نیشــتەجێبوون، زانکــۆى ئەمریکــى، شــارى شــنیارى نمونەیــی، باڵەخانـەی نوێـی دادگای سـلێمانی ، کوردسـتان مـۆڵ ،ئەنـدەر پاسـی رؤوف بـەگ، عەلـوەى نوێـی سـلێمانى ،پڕۆژەى سـەوزکردن و ئاودێـری هـەوارى شـار لـە شـارى سـلێمانى و پـڕۆژەى بینـاى نەخشــەدانانى ســلێمانى و پــڕۆژەى ٤٠٠ یەکــەى نیشــتەجێبوون لــە کەڵەوانان...هتــد، هاوشــان کۆمپانیــاى نەجمەدیــن چەندیــن پــڕۆژەى نیشــتەجێبوونى جێبەجێکــردووە کــە بریتیــن لــە پــڕۆژەى گۆیــژە ســیتى ١٠١٢ یەکــە لــە خــۆ دەگرێــت بــە گشــت خزمەتگوزارییەکانیــەوە لــە ســاڵى ٢٠١٢ بــە ڕووى هاواڵتیانــدا کرایـەوە ،هەروەهـا لـە سـاڵى ٢٠١٤ بـە قیسـتى درێژخایـەن بـێ سـوود وەرگرتـن لـە بانکـەکان و هیـچ سـودیکى زیـادە ژمـارەى ١٥ باڵەخانــە بــۆ ســەندیکاى پزیشــکان بــە ئەنجــام گەیەنــرا کــە ژمــارە ٧٨٠ پزیشــک لێــی ســوودمەندبوون، هەروەهــا بــۆ یەکـەم جـار بـە باشـترین برانـدە جیهانییـەکان بـۆ کەرەسـتەى بیناسـازى پـڕۆژەى دانیـا سـتى خرایـە بـوارى جێبەجێکردنـەوە کـە پێکدیـت لـە 6 باڵەخانـەی 31 نهۆمـی و 24 ڤێـا کـە نوێتریـن دیزاینــی هونــەری بــواری بیناســازی تێــدا جێبەجــێ کــراوە و لەالیـەن چەندیـن سەرپەرشـتیاری شـارەزا لـە بـواری بیناسـازیدا کاری جێبەجیکردنـی دەکرێـت، هـەر بـەم شـێوەیەش بـەردەوام دەبیــن لــە پێنــاو ئاســۆیەکی گــەش بــۆ کۆمپانیاکەمــان و ئــەو شـوێنانەی هەنگاوەکانمانــی پێــدا تێپــەر دەکەیــن .

دەربارەی

پڕۆژەی نیشتەجێبوون

دانیا سیتی

دانیا سیتی

Danya City

one of the projects that is under implementation is (Dania City), which is considered one of the pioneering projects in the region. the value of the project is approximately 250 million US dollars and this amount is used in the implementation of the latest methods, supplies, and equipment under the supervision of experts, architects, and skilled workers with high experience. The project is located on the high hill of Ibrahim Ahmed and it which contains all specifications of modern projects. It is the only project in the Kurdistan Region and Iraq that contains 758 housing units with a wonderful architectural design. The unit area starts from 245 and 230 square meters. Besides, the project contains 26 wonderful villas with gardens and a wide green area. The main designs of the Dania City project were completed by the Society of Engineers in the year 2014. The designs and supervision of the complete units were done by Mariwan Consulting Group Engineering in the year 2014 and work is still ongoing. Architectural and interior designs for the two full buildings, showroom and sports centre have been designed by VUK Architectural Design Company from 2015 to 2018.

پڕۆژەى گۆیژە ستى ٣

پڕۆژەى گۆیژە ستى ٣

GOIZHA CITY-3

پڕۆژەى گۆیژە ستى ٣

لــە ســەرەتاى ســاڵى ٢٠١١ دەســت بــە جێبەجێکردنــى کــرا و لــە ناوەڕاســتى ســاڵى ٢٠١٢ درا بــە خــاوەن یەکــەکان کــە ژمــارەى ١٠١٢ یەکــە لــە خــۆ دەگرێــت، جگــە لــەوەى کــە قوتابخانەیەکــى ٢٦ پۆلــى بــە گشــت خزمەتگوزاریەکانیــەوە لــە خــۆ دەگریــت هەورەهــا ســەنتەرێکى خزمەتگــوزارى پزیشــکى تێدایــە و یەکیکــە لــە پــڕۆژە جوانەکانــى شــارى ســلیمانى

شاری پزیشکان

شاری پزیشکان

Doctors City

شاری پزیشکان

ئـەم پرۆژەیـە لـە سـاڵی ٢٠١٥ دەسـت بـە جێبەجێکردنـی کـراو لـە سـاڵی ٢٠١٧ ڕادەسـتی خاوەنەکانیـان کـرا کـە ئـەم پرۆژەیـە پێکدێــت لــە )١٥ )باڵەخانــە وە یــەک باڵەخانــەی بازرگانــی لەخۆدەگرێـت بـە گشـت خزمەتگوزاریەکانیـەوە کـە بەشـێوەی قیســتی درێــژ خایــەن بــۆ ســەندیکای پزیشــکانی کوردســتان ئەنجــام درا، وە ٧٨٠ پزیشــك لــەم پڕۆژەیــە ســودمەندبوون.

میران سیتی

میران سیتی

...

میران سیتی

پڕۆژەیەکی دیزاین کراو تایبەت بە خەونەکانت، کە پێک دێت  لە 45 باڵەخانەی 20 نهۆمی بە دوو قەبارەی جیاواز 122م2 و 143م2 وە 3600 یەکە لە خۆ دەگرێت.

لە میران سیتی سەرجەم پێداویستیەکانی ژیانێکی شاهانەی تیادا فەراهەم کراوە وەک ( ئاو و کارەبای 24 کاژێر ، سیستەمی غازی ناوخۆیی ، دایانگە و قوتابخانە  و مزگەوت و کۆمەڵگای وەرزشی و مارکێت و هۆڵی بۆنەکان و سکویریتی ) وە هەروەها پڕۆژەکە ٪42 ی بە سەوزای ڕوپۆشکراوە ، هەموو یەکەکان بەردەمیان کراوەیەو دەتوانن دیمەنی جوانی پڕۆژەکە ببینن تیایدا ، پڕۆژەکە دەکەوێتە پشت کەمپی زانکۆی سلێمانی کە دەتوانی بە چەندخولەکێکی کەم بگەیتە فڕۆکەخانەو زانکۆ و پارێزگای سلێمانی ماجدی مۆڵ.

نجم الدین گروپ

بازرگانی گشتی

كۆمپانیای ئەكواكلین

خزمەتگوزاری پاككردنەوەو كرین وفرۆشتن

Modal Title

كۆمپانیای ئەكواكلین

خزمەتگوزاری پاككردنەوەو كرین وفرۆشتن

ئەم كۆمپانیایە پسپۆری تەواوی هەیە لە بواری پاككردنەوە و خزمەتگوزاری و دابینكردنی سەرجەم سەرچاوەكانی حەوانەوە بۆ بەشداربووانی یەكەكان لەو كۆمەڵگە نیشتە جێبونانەی كە لەلایەن ئەم كۆمپانیایەوە سەرپەرشتی دەكرێن لەوانەش )كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی شاری پزیشكان , كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی گۆیژەی 3, كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی دانیا ستی(. هەروەها لەگەڵ هەبوونی نوسینگەی تایبەت بۆ مامەڵەی کڕین و فرۆشتنی یەکەکانی ناو پرۆژەی نیشتەجێبونەکان.

ئامێری كارەبایی ناوماڵ

جۆرەكانی ئامێری كارەبایی ناوماڵ

Modal Title

ئامێری كارەبایی ناوماڵ

جۆرەكانی ئامێری كارەبایی ناوماڵ

كۆمپانیــای نجــم الدیــن خاوەنــی چالاكــی بازرگانــی كردنــە لــە ئامێــری كارەبایــی، بریــکاری ســەرەكی )PROFILO ) یــە لــە عێــراق بــۆ ئامێــرە كارەبایــی یەكانــی نــاو مــاڵ وەك )سـاردکەرەوە ،بەفـر گـر، جـل شـۆر، قـاپ شـۆر ، سـپلێت…( بـە هەمــوو قەبارەكانیانــەوە. NEC بەیكێــك لــە ســەنتەرە گەورەكانــی عیــراق ئەژمــار دەكرێــت، بۆدەســت كەوتنــی كاڵا هەمەجــۆرە كارەباییەكانــی نــاو مــاڵ و ئامێــرە ئەلیکترۆنیــەکان بەگشــت براندەکانــەوە.

کۆمپانیای نەجمەدین

بۆ بەڵێندەرایەتی گشتی

Modal Title

کۆمپانیای نەجمەدین

بۆ بەڵێندەرایەتی گشتی

کۆمپانیـاى نەجمەدیـن یەکیکـە لـە کۆمپانیـا دیـار و ناسـراوەکان لــە بــوارى بیناســازى و ڕێکخســتندا بــە بوونــى شــارەزاییەکى فــراوان لــەم بــوارەدا، کۆمپانیاکــە بــە گروپێکــى لێهاتــوو لــە شــارەزایان و ئەندازیــاران لــە گشــت بوارەکانــى بینــاکارى دا ڕۆژانــە کارەکانــى هەڵدەســوڕێنێت بــە بەکارهینانــى ئامێــرى تایبــەت بــۆ جێبەجێکــردن بــۆ هەمــوو کارێکــى بیناســازى و ڕێــگا و بــان. هــەروەک چــۆن کۆمپانیاکــە کۆمەڵێــک پــڕۆژەى گـەورەى جێبەجێکـردووە لـە هەرێمـى )کوردسـتان – سـلیمانى( نمونەکانیــان : پــڕۆژەى گونــدى ئەڵمانــى نیشــتەجێبوون ١ – ٢ ،خەســتەخانەى چوارســەد قەرەوێڵەیــی، پــڕۆژەى کوردســیتى نیشــتەجێبوون، زانکــۆى ئەمریکــى، شــارى شــنیارى نمونەیــی، باڵەخانـەی نوێـی دادگای سـلێمانی ، کوردسـتان مـۆڵ ،ئەنـدەر پاسـی رؤوف بـەگ، عەلـوەى نوێـی سـلێمانى ،پڕۆژەى سـەوزکردن و ئاودێـری هـەوارى شـار لـە شـارى سـلێمانى و پـڕۆژەى بینـاى نەخشــەدانانى ســلێمانى و پــڕۆژەى ٤٠٠ یەکــەى نیشــتەجێبوون لــە کەڵەوانان…هتــد، هاوشــان کۆمپانیــاى نەجمەدیــن چەندیــن پــڕۆژەى نیشــتەجێبوونى جێبەجێکــردووە کــە بریتیــن لــە پــڕۆژەى گۆیــژە ســیتى ١٠١٢ یەکــە لــە خــۆ دەگرێــت بــە گشــت خزمەتگوزارییەکانیــەوە لــە ســاڵى ٢٠١٢ بــە ڕووى هاواڵتیانــدا کرایـەوە ،هەروەهـا لـە سـاڵى ٢٠١٤ بـە قیسـتى درێژخایـەن بـێ سـوود وەرگرتـن لـە بانکـەکان و هیـچ سـودیکى زیـادە ژمـارەى ١٥ باڵەخانــە بــۆ ســەندیکاى پزیشــکان بــە ئەنجــام گەیەنــرا کــە ژمــارە ٧٨٠ پزیشــک لێــی ســوودمەندبوون، هەروەهــا بــۆ یەکـەم جـار بـە باشـترین برانـدە جیهانییـەکان بـۆ کەرەسـتەى بیناسـازى پـڕۆژەى دانیـا سـتى خرایـە بـوارى جێبەجێکردنـەوە کـە پێکدیـت لـە 6 باڵەخانـەی 31 نهۆمـی و 24 ڤێـلا کـە نوێتریـن دیزاینــی هونــەری بــواری بیناســازی تێــدا جێبەجــێ کــراوە و لەلایـەن چەندیـن سەرپەرشـتیاری شـارەزا لـە بـواری بیناسـازیدا کاری جێبەجیکردنـی دەکرێـت، هـەر بـەم شـێوەیەش بـەردەوام دەبیــن لــە پێنــاو ئاســۆیەکی گــەش بــۆ کۆمپانیاکەمــان و ئــەو شـوێنانەی هەنگاوەکانمانــی پێــدا تێپــەر دەکەیــن .

کۆمپانیای NMR

تازەترین تەکنەلۆجیای سـەردەم کاری بیناسـازی ...

Modal Title

کۆمپانیای NMR

تازەترین تەکنەلۆجیای سـەردەم کاری بیناسـازی ...

کۆمپانیــای NMR یەکێکــە لــە کۆمپانیاکانمــان لــە ووڵاتــی تورکیـا کـە بەشـێوازێکی سـەردەمیانە و نـوێ، بەبەکارهێنانـی تازەترین تەکنەلۆجیای سـەردەم کاری بیناسـازی ئەنجامدەدات لەووڵاتی تورکیــا و لەهەرێمــی کوردســتان و عێــراق دا چەندیـن پرۆژەمـان ئەنجامـداوە بـە رەچاوکردنـی مەرجەکانی ســەلامەتی و پاراســتنی ژینگــە. سـەرکەوتنەکانمان لەودیـوی سـنورەکانن، بـۆ ئەمـەش قـەرزاری سـتافە کارامـەو بەتواناکەمانین…

بازرگانى میوە و سەوزە

هەڵگرتـن و پاراسـتنى میـوە و سـەوزە وگۆشـت

Modal Title

بازرگانى میوە و سەوزە

هەڵگرتـن و پاراسـتنى میـوە و سـەوزە وگۆشـت

کۆمپانیاکەمـان خاوەنـى ٤٥ گەنجینەى سـاردکەرەوەیە )مخازن بـرادات( بـۆ هەڵگرتـن و پاراسـتنى میـوە و سـەوزە وگۆشـت بەبـڕی ٠٠٠،٢٠ تـەن، وە چەنـد گەنجینەیەکـى ئاسـایی لەخـۆ دەگرێـت بـۆ پاراسـتنى کـەل و پـەل. کۆمپانیاکـە گەورەتریـن بازرگانــى مــۆز دەکات کــە ســاڵانە نزیکــەى ١٦٨٥٠ تــەن مــۆز بـۆ عێـراق هـاوردە دەکات، وە ٨٤٢٥ تـەن بـۆ ووڵاتانی دراوسـێ دەنێرێــت، جگــە لەمــەش بازرگانییەکــى بەربــاو دەکات لــە جۆرەکانــى تــرى ســەوزە و میــوە وەک )پرتەقــاڵ، لالەنگــى، لیمــۆ، هەنــار، ســندى، ئەنەنــاس، ســێو، تەماتــە، کەلــەرم…( وچەندەهـا جـۆر بەروبوومـی جۆراوجـۆر

ئامێرە گەورەکان

ئامێرەکانـى هەڵکەنیـن و تونێل لێدان و دریلین …

Modal Title

ئامێرە گەورەکان

ئامێرەکانـى هەڵکەنیـن و تونێل لێدان و دریلین …

تایبەتمەندییەکانـى ئـەم کۆمپانیایـە لەوەدایـە کـە ژمارەیەکـى پێویسـت لـە ئامێرەکانـى هەڵکەنیـن و تونێل لێدان و دریلین و مەتـر دوجـا وە پێوانـەى زنجیـرەى)٤٧٠-٤٥٠-٤٠٠-٣٥٠-٢٨٠-٢١٠ )گەڵابەى گواستنەوەى خۆل و خاشاکى هەڵکەنین بە بەرزی ٣٠ لەبەردەســتایە کەلــە جۆرەکانــى HITACHI و ئامێــرى مەترى KAWASAKI 9 olvo Shovel 120 Shovel 0 چەندیـن ئامێـرى تـرى تێکشـکاندنى بـەرد.

كاشــــی و سـیرامیك

كاشــــی و سـیرامیك و كەل و پەلـی بیناسـازی

Modal Title

كاشــــی و سـیرامیك

كاشــــی و سـیرامیك و كەل و پەلـی بیناسـازی

كۆمپانیــای نجــم الدیــن وەكیلــی ســەرەكی )GRESPANIA ) یــە لــە عێــراق لــە بــواری بازرگانــی كردنــی كاشـــــی و سـیرامیك و مەڕمـەڕی ئیسـپانی و بـە هەمـوو قەبـارە و جـۆرە جیاوازەكانیــەوە. وە وەكیلــی ســەرەكی )TONG-Y )بــۆ بەرهــەم هێنانــی چیمەنتــۆی )ئاســایی و مقــاوم ( وە بلۆكــی سرمســتۆن.

هاوردەكردنی ئۆتۆمۆبێل

بریــكاری بازرگانــی و هاوردەكردنــی ئۆتۆمۆبێــل

Modal Title

هاوردەكردنی ئۆتۆمۆبێل

بریــكاری بازرگانــی و هاوردەكردنــی ئۆتۆمۆبێــل

یەكێــك لــە بریكارنامەكانــی كــە كۆمپانیــای نەجمەدیــن توانیوویەتــی بەدەســتی بهێنێــت بریكارنامــەی كۆمپانیــای كلومانــە بریــكاری فەرمــی كۆمپانیــای مارسیدســە و خاوەنــی یەكێكـە لـە گەورەتریـن كارگەكانـی جیهـان بـۆ دروسـتكردنی ئـەو ئامێـرو گالیسـكانەی كـە لەسـەر ئۆتۆمۆبێلـە گەورەكانـی مارســیدس دەبەســترێت وەك ) پەمپــی كونكریــت و تەنكــەر و گســكی پاككردنــەوەی شــەقامەكان، بــە قەبــارەی گــەورە و بارهەڵگـر وگەڵابـە، كـە لە سـاڵی 2013 توانرا ئـەم بریكارنامەیە واژۆ بكرێــت، ئــەم بریكارنامەیــە یەكێكــە لــە پســپۆریەكانی كۆمپانیــای گروپــی نجــم الدیــن بــۆ بریــكاری بازرگانــی و هاوردەكردنــی ئۆتۆمۆبێــل.

کۆمپانیای NMR

كۆمپانيای MBN بۆ بازرگانی گشتی

Modal Title

کۆمپانیای NMR

كۆمپانيای MBN بۆ بازرگانی گشتی

کۆمپانیای MBN لەساڵی ٢٠٠٧ دامەزراوە کە کاری دابینکردن و ناردنـی هەمـوو جـۆرە کەرەسـتەیەکی بیناسـازی بـووە بـۆ گروپـی کۆمپانیاکانـی نەجمەدیـن لـە شـاری سـلێمانی. کۆمپانیاکەمــان لــە شــاری مێرســین ی تورکیــا کارەکانــی ئەنجــام دەدات

سانتا کلارا

بــۆ خزمەتگـوزاری پاككردنـەوەو كریــن وفرۆشــتن

Modal Title

سانتا کلارا

بــۆ خزمەتگـوزاری پاككردنـەوەو كریــن وفرۆشــتن

ئـەم كۆمپانیایـە پسـپۆری تـەواوی هەیـە لە بـواری پاككردنەوە و خزمەتگــوزاری و دابینكردنــی ســەرجەم ســەرچاوەكانی حەوانـەوە بـۆ بەشـداربووانی یەكـەكان لـەو كۆمەڵگـە نیشـتە جێبونانــەی كــە لەلایــەن ئــەم كۆمپانیایــەوە سەرپەرشــتی دەكرێــن لەوانــەش كۆمەڵگــەی نیشــتەجێبوونی شــاری پزیشـكان , كۆمەڵگـەی نیشـتەجێبوونی گۆیـژەی3 ,كۆمەڵگـەی نیشــتەجێبوونی دانیــا ســتی. هەروەهــا لەگــەڵ هەبوونــی نوسـینگەی تایبـەت بـۆ مامەڵـەی کڕیـن و فرۆشـتنی یەکەکانـی نــاو پــرۆژەی نیشــتەجێبونەکان.

بازرگانی گشتی

نجم الدین گروپ

کارگەکان

فانسی فلۆر

پڕۆژەی بەخێوکردنی مانگای شیری

Modal Title

فانسی فلۆر

پڕۆژەی بەخێوکردنی مانگای شیری

پـڕۆژەی بەخێوکردنـی مانـگای شـیری )ئاڵـێ( لـە سـاڵی ٢٠١٨ لە ناحیـەی خوڕمـاڵ سـەر بـە پارێـزگای هەڵەبجە لەسـەر ڕوبەری ٦١٢٥٠ مەتــر چوارگۆشــە دامــەزراوە. پڕۆژەکەهەوڵــدەدات بــۆ پــەرەدان بــە بــواری بەخێوکردنــی مانــگای شــیری بــە پەیڕەوکردنی شـێوازە نوێیەکانی بواری ئاژەڵداری و ناسـاندنی بوارەکـە بـە ئامێـر و تەکنەلۆژیـا مۆدێرنـەکان بـۆ زیادکرنـی چوســتی بەرهــەم هێنانــی شــیر وە هەروەهــا فەراهەمکردنــی تەندروسـتیەکی باشـتر بـۆ ئاژەڵـەکان. پـڕۆژەی )ئاڵـێ( ئامانجی دابیــن کردنــی ســەرچاوەیەکی سروشــتی بــۆ شــیر و ئــەو بەرهەمانــەی لــە شــیر دروســت دەکرێــت بــۆ باشــتر کردنــی تەندروســتی بەکارهێنــەران.

ئەسەجە پالاستیك

کارگەی ئەسەجە پالستیك

Modal Title

ئەسەجە پالاستیك

کارگەی ئەسەجە پالستیك

ئــەم كارگەیــە بەباشــترین تەكنەلۆجیــای ســەردەم كاری بەرهـەم هێنانـی دەرگاو پەنجـەرەی پالاسـتیك)PVC )ئەنجـام دەدات كەخاوەنـی بڕوانامـەی جۆراوجـۆری کوالیتـی بەرهەمـە، كارگەكــە دەكەوێتــە ووڵاتــی تركیــا لــە شــاری میرســین.

کارگەى ووڵات بـۆقیر

بەرهەم هێنانى ئەسـفەلتى کۆنکرێتى

Modal Title

کارگەى ووڵات بـۆقیر

بەرهەم هێنانى ئەسـفەلتى کۆنکرێتى

کردنەوەى کارگەیەک بۆ بەرهەم هێنانى ئەسـفەلتى کۆنکرێتى بـە نـاوى کارگـەى )ووڵات ( کەلـە توانایدایـە ڕۆژانـە٠٠٠،٦٠ مەتـر سـێجا قیـر بەهـەم بهێنێـت جگـە لـەوەى کـە خاوەنـى گشـت کەرەســتە و ئامێــرى گواســتنەوە و ئامێــرى تەکنەلۆجــى سـەردەمە. ئـەم کارگەیـە لـە سـاڵى ٢٠١٥ دامـەزراوە کـە جـۆرى کارگـە بریتییـە لەبرانـدى )ئامـان( کـە توانـاى بەرهـەم هینانـى لــە ٢٤ کاژێــردا )٢٥٠٠ )مەتــر چوارگۆشــەیە جگــە لــەوەى کــە خاوەنـى چەندیـن ئامێـرى تایبـەت بـە قیرکـردن وە )شـۆفڵ، حادیلـە، گەاڵبـەى تایبـەت بـە گواسـتنەوەى کەرەسـتەى خـاو، فارشـەى جـۆرى دایناپـارک(.

كارگەی شكاندنی بەرد و بەرهەم هێنانی چەو و لم

شــتنەوەی چــەو و لــم بــە شــێوەی حەلــەزۆن و قەڵبیــر

Modal Title

كارگەی شكاندنی بەرد و بەرهەم هێنانی چەو و لم

شــتنەوەی چــەو و لــم بــە شــێوەی حەلــەزۆن و قەڵبیــر

كۆمپانیاكەمــان خاوەنــی كارگــەی شــكاندنی بــەردە كــە توانــای شــكاندنی )١٥٠ تــەن بــەرد / ١ ســەعات(، وە غەســالەی شــتنەوەی چــەو و لــم بــە شــێوەی حەلــەزۆن و قەڵبیــر . لەكاتێــك دا جگــە لــە پێویســتییەكانی كارگــەی كۆنكرێتــی ئامادەكــراو بەشــێكی پێویســتی بــازاڕی ناوخــۆش جــێ بەجــێ دەكات.

كارگەی بلۆكی كۆنكرێتی كانى

بلـــــۆك بـە هەمـوو جـۆر و قەبارەیەكـی جیــــاواز ...

Modal Title

كارگەی بلۆكی كۆنكرێتی كانى

بلـــــۆك بـە هەمـوو جـۆر و قەبارەیەكـی جیــــاواز ...

كارگـەی كانـی بـۆ بلۆكـی كۆنكرێتـی، یەكێكـە لـە كارگەكانـی كۆمپانیاكەمــان بــۆ دروســت كــردن و ئامادەكردنــی بلـــــۆك بـە هەمـوو جـۆر و قەبارەیەكـی جیــــاواز، بـە بەكارهێنانـی باشــترین ئامێــری پێشــكەوتوو بــە سەرپەرشــتی شــارەزایان بەڕێوەدەبرێــت لــە بــواری دروســت كردنــی بلۆكــدا. پــاش دڵنیــا بوونــەوەی لــە توانــای بەرهەكەمانــی بــە هــۆی تاقیگــەی باوەڕپێكــراو بــۆ گەیشــتن بــە تایبەتمەندیــە ســتانداردەکانی جیهانــی.

كارگەى دارتاشى دییــه

كــەل و پەلێكــى نــاو مــاڵ لــه كەوانتــەرى چێشــتخانه ...

Modal Title

كارگەى دارتاشى دییــه

كــەل و پەلێكــى نــاو مــاڵ لــه كەوانتــەرى چێشــتخانه ...

كارگەی دارتاشــى دییــــه یەكێكــى تــره لــه كارگەكانــه كۆمپانیاكەمــان ، هەڵدەســێت بــه دروســت كردنــى هەمــوو جــۆره كــەل و پەلێكــى نــاو مــاڵ لــه كەوانتــەرى چێشــتخانه ، دەرگا ، ژوورى نوســتن ، ڕهفــه ، مێــز . بــه كوالێتــى بـەرز و جـۆرى بـاش . وه لـه كارگەكـەدا بـه شـێكى تایبـەت هەیـه بــۆ دیکۆراتــی دارتاشــى . ئــەم كارگەیــه لــه لایەن گروپێكــى شــارەزا و كارامــه بــه ڕێــوه دەبرێــت

كارگەی ئایدیــە كمیكاڵ

بەرهــەم هێنانــى دەرمانــى یاریــدەدەر بــۆ کۆنکریــت ...

Modal Title

كارگەی ئایدیــە كمیكاڵ

بەرهــەم هێنانــى دەرمانــى یاریــدەدەر بــۆ کۆنکریــت ...

ئـەم کارگەیـە لـە سـالى ٢٠١٠ دامەزرێنـرا وەک یەکـەم کارگـە بــۆ بەرهــەم هێنانــى دەرمانــى یاریــدەدەر بــۆ کۆنکریــت و چەندیـن پێویسـتى کیمیـاوى دەرمانـى تایبـەت بـە کۆنکریـت کەلـە بیناسـازیدا بەکاردەهێنرێـت کـە توانـاى هەیـە بۆزۆربـەى کارگــە بەرهەمهینەرەکانــى کۆنکرێــت دەرمانــى یــاردەدەر بەرهــەم بهێنێــت کــە ئاســتى کۆنکریــت بگەیەنیتــە ئاســتى وڵاتــە پێشــکەوتووەکانى جیهــان، ئــەم کارگەیــە لەلایــەن کەســانى پســپۆڕ و ڕاهینــراوەوە بەڕیــوە دەبرێــت.

كارگەی نجم الدین بۆ كۆنكرێت

كۆنكرێتی ئامادەكراو

Modal Title

كارگەی نجم الدین بۆ كۆنكرێت

كۆنكرێتی ئامادەكراو

كۆمپانیاكـە خاوەنـی دوو كارگەیـە بـۆ ئامـادە كردنـی كۆنكرێـت بـە تەكنەلۆجیایەكـی پێشــكەوتوو. كارگــەكان لــەلایــەن گروپێكــی لێهاتــووەوە بــە ڕێــوە دەبرێــت كــە شــارەزاییان هەیـە لـە بــواری ئامـادە كرنــی كۆنكرێـت دا. کارگەکــە توانــای بەرهــەم هێنانــی)1200 )م3كۆنكرێتــی هەیــە بــۆ یــەك كاتژمێــر. هەروەهــا خاوەنــی چەندیــن کەرەســتەو ئامێــری تایبــەت بــە بــواری کۆنکرێتــی هەیــە لەوانــە:- ٤١ ئوتومبیلــی میكســەر )Mixer Truck )هــەر دانەیــەك 11 م 3, 7 م3 و14م 3كۆنكرێــت دەگرێــت. ٥ ئوتومبیـــــل بـۆ هەڵدانـی كۆنكرێـت )3پەمــــپ( لـە جـۆری )شـوینگ (ی ئەڵمانـی مۆدێـل : ،34 مەتـر 43 مەتـر ، ، 38 مەتـر ,50 مەتـر جگـە لـەوەی كـە دوو قەپانـی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە كــە بــۆ كێشــانی ئوتومبیلــە بارهەڵگــرەكان بــە كاردێــت و بەهەمــان شــێوە خاوەنــی 4 شــوفلی قەبــارە جیــاواز لەگــەڵ چەندیــن تەنكــەر و حەفــارەو تریلــەی گواســتنەوەی كەرەســتەی خــاو بــۆ نــاو كارگــە لەگــەڵ چەندیــن ئوتومبیلـی بچـووك وەك بیـكاب و ئوتومبیلـی جـۆراو جـۆر بـۆ بەكارهێنانـی ڕۆژانـە. تاقیگـەی باوەڕپێكـراو بـە بەكارهێنانـی هەمـوو جـۆرە ئامێرێكـی پشـكنین و تاقـی كردنــەوەی پێشــكەوتوو بــۆ بــە دەســت هێنانــی باشــترین ئەنجامــی پشــكنین وە تایبەتمەنــدی جیهانــی بــە سەرپەرشــتیاری شــارەزایان لــەم بــوارەدا. بەشــی كۆنتــرۆڵ كردنــی بەرهەمەكانــی كۆنكرێتــی ئامادەكــراو بــۆ گەیشــتن بــە دروســتترین ئەنجــام.

پــرۆژە گەورەكانــی شــاری ســلێمانی بەســەركەوتوویی لەگــەڵ كارگــەی كۆنكرێتــی نجــم الدیــن دا كاری بینــاكاری ئەنجــام دەدەن بەهــۆی باشــی بەرهەمەكانــی وە خێرایـی گەیشـتنی بەرهەمەكانـی بـۆ پـرۆژەكان لەگشـت کات و سـاتێکدا و بـە هـۆی هەڵكەوتنـی شـوێنی كارگەكـە وە نزیكـی لـە سـەنتەری شـارەوە هۆكارێكـی ئەرێنـی و گەورەیــە بــۆ پاراســتن و مانــەوەی پێكهاتــەی كۆنكرێتەكــە بەباشــترین ئاســت.

پیشەسازی خشت

بەم زوانە ...

Modal Title

پیشەسازی خشت

بەم زوانە ...

کارەگەکانی نجم الدین گروپ

نجم الدین گروپ

باڵەخانەی بازرگانی

هۆتێــل ڕامادا

RAMADA HOTEL

هۆتێــل ڕامادا

هوتیــل رامــادا براندێكــی ئەمریكیــە كــە ســەر بــە گروپــی ویندهـەم ی جیهانیـە كـە لقـی لـە ژمـارەی 22 وواڵتـی جیهـان هەیـە ئـەم هوتیلـە ٩١ ژوور لـە خـۆ دەگرێـت لەگـەڵ چەندیـن هوڵــی كۆبوونــەوەو دوو ریســتورانت و هوڵــی فیتنــس و مەلەوانـگاو یاریـگا كـە بـە پێـی ڕێگـە پێـدان لـە الیـەن دەسـتەی گەشـت و گـوزاری هەرێمـی كوردسـتانەوە ژمـارەی 5 ئەسـتێرەی پــێ بەخشــراوە.

کوردستان مۆڵ

Kurdistan Mall

كوردستان موڵ

كۆمپانیــای نجــم الدیــن خاوەنــی تەالرێكــی بازرگانــی یــە كــە لــە ســیانزە نهــۆم پێكهاتــووە: كەپێــك دێــت لــە ئوتێلێكــی ) 5 )ئەســتێرە و ڕیســتورانت و چەندیــن دووكان و نووســینگەی بازرگانـی و كلینكـی پزیشـكی و بـازاڕی جـۆراو جـۆر لەســەر قەبــارەی جیــاواز. هەروەهــا مەلەوانگــە و گەراجــی تایبــەت بــە ســێ نهۆمــی بیناكە،كــە هەمــووی بــە شــێوازێكی مۆدێــرن و ســەردەمیانە دروســت كــراون لــە نــاو ســەنتەری شــاری ســلێمانی لەســەر ڕووبــەری 7000 م 2 كــە لــە ســاڵی 2013 بــەڕووی هاوواڵتیانــدا كرایــەوە.

ڕیستۆرانتی ئێمیڕاڵد

نجم الدین گروپ