كارگەی نجم الدین بۆ كۆنكرێت

كۆمپانیاكـە خاوەنـی دوو كارگەیـە بـۆ ئامـادە كردنـی كۆنكرێـت بـە تەكنەلۆجیایەكـی پێشــكەوتوو. كارگــەكان لــەلایــەن گروپێكــی لێهاتــووەوە بــە ڕێــوە دەبرێــت كــە شــارەزاییان هەیـە لـە بــواری ئامـادە كرنــی كۆنكرێـت دا. کارگەکــە توانــای بەرهــەم هێنانــی)1200 )م3كۆنكرێتــی هەیــە بــۆ یــەك كاتژمێــر. هەروەهــا خاوەنــی چەندیــن کەرەســتەو ئامێــری تایبــەت بــە بــواری کۆنکرێتــی هەیــە لەوانــە:- ٤١ ئوتومبیلــی میكســەر )Mixer Truck )هــەر دانەیــەك 11 […]

كارگەی ئایدیــە كمیكاڵ

ئـەم کارگەیـە لـە سـالى ٢٠١٠ دامەزرێنـرا وەک یەکـەم کارگـە بــۆ بەرهــەم هێنانــى دەرمانــى یاریــدەدەر بــۆ کۆنکریــت و چەندیـن پێویسـتى کیمیـاوى دەرمانـى تایبـەت بـە کۆنکریـت کەلـە بیناسـازیدا بەکاردەهێنرێـت کـە توانـاى هەیـە بۆزۆربـەى کارگــە بەرهەمهینەرەکانــى کۆنکرێــت دەرمانــى یــاردەدەر بەرهــەم بهێنێــت کــە ئاســتى کۆنکریــت بگەیەنیتــە ئاســتى وڵاتــە پێشــکەوتووەکانى جیهــان، ئــەم کارگەیــە لەلایــەن کەســانى پســپۆڕ و ڕاهینــراوەوە بەڕیــوە دەبرێــت.

كارگەى دارتاشى دییــه

كارگەی دارتاشــى دییــــه یەكێكــى تــره لــه كارگەكانــه كۆمپانیاكەمــان ، هەڵدەســێت بــه دروســت كردنــى هەمــوو جــۆره كــەل و پەلێكــى نــاو مــاڵ لــه كەوانتــەرى چێشــتخانه ، دەرگا ، ژوورى نوســتن ، ڕهفــه ، مێــز . بــه كوالێتــى بـەرز و جـۆرى بـاش . وه لـه كارگەكـەدا بـه شـێكى تایبـەت هەیـه بــۆ دیکۆراتــی دارتاشــى . ئــەم كارگەیــه لــه لایەن […]

كارگەی بلۆكی كۆنكرێتی كانى

كارگـەی كانـی بـۆ بلۆكـی كۆنكرێتـی، یەكێكـە لـە كارگەكانـی كۆمپانیاكەمــان بــۆ دروســت كــردن و ئامادەكردنــی بلـــــۆك بـە هەمـوو جـۆر و قەبارەیەكـی جیــــاواز، بـە بەكارهێنانـی باشــترین ئامێــری پێشــكەوتوو بــە سەرپەرشــتی شــارەزایان بەڕێوەدەبرێــت لــە بــواری دروســت كردنــی بلۆكــدا. پــاش دڵنیــا بوونــەوەی لــە توانــای بەرهەكەمانــی بــە هــۆی تاقیگــەی باوەڕپێكــراو بــۆ گەیشــتن بــە تایبەتمەندیــە ســتانداردەکانی جیهانــی.

كارگەی شكاندنی بەرد و بەرهەم هێنانی چەو و لم

كۆمپانیاكەمــان خاوەنــی كارگــەی شــكاندنی بــەردە كــە توانــای شــكاندنی )١٥٠ تــەن بــەرد / ١ ســەعات(، وە غەســالەی شــتنەوەی چــەو و لــم بــە شــێوەی حەلــەزۆن و قەڵبیــر . لەكاتێــك دا جگــە لــە پێویســتییەكانی كارگــەی كۆنكرێتــی ئامادەكــراو بەشــێكی پێویســتی بــازاڕی ناوخــۆش جــێ بەجــێ دەكات.

کارگەى ووڵات بـۆقیر

کردنەوەى کارگەیەک بۆ بەرهەم هێنانى ئەسـفەلتى کۆنکرێتى بـە نـاوى کارگـەى )ووڵات ( کەلـە توانایدایـە ڕۆژانـە٠٠٠،٦٠ مەتـر سـێجا قیـر بەهـەم بهێنێـت جگـە لـەوەى کـە خاوەنـى گشـت کەرەســتە و ئامێــرى گواســتنەوە و ئامێــرى تەکنەلۆجــى سـەردەمە. ئـەم کارگەیـە لـە سـاڵى ٢٠١٥ دامـەزراوە کـە جـۆرى کارگـە بریتییـە لەبرانـدى )ئامـان( کـە توانـاى بەرهـەم هینانـى لــە ٢٤ کاژێــردا )٢٥٠٠ )مەتــر چوارگۆشــەیە […]

ئەسەجە پالاستیك

ئــەم كارگەیــە بەباشــترین تەكنەلۆجیــای ســەردەم كاری بەرهـەم هێنانـی دەرگاو پەنجـەرەی پالاسـتیك)PVC )ئەنجـام دەدات كەخاوەنـی بڕوانامـەی جۆراوجـۆری کوالیتـی بەرهەمـە، كارگەكــە دەكەوێتــە ووڵاتــی تركیــا لــە شــاری میرســین.

فانسی فلۆر

پـڕۆژەی بەخێوکردنـی مانـگای شـیری )ئاڵـێ( لـە سـاڵی ٢٠١٨ لە ناحیـەی خوڕمـاڵ سـەر بـە پارێـزگای هەڵەبجە لەسـەر ڕوبەری ٦١٢٥٠ مەتــر چوارگۆشــە دامــەزراوە. پڕۆژەکەهەوڵــدەدات بــۆ پــەرەدان بــە بــواری بەخێوکردنــی مانــگای شــیری بــە پەیڕەوکردنی شـێوازە نوێیەکانی بواری ئاژەڵداری و ناسـاندنی بوارەکـە بـە ئامێـر و تەکنەلۆژیـا مۆدێرنـەکان بـۆ زیادکرنـی چوســتی بەرهــەم هێنانــی شــیر وە هەروەهــا فەراهەمکردنــی تەندروسـتیەکی باشـتر بـۆ […]