كۆمپانیای ئەكواكلین

ئەم كۆمپانیایە پسپۆری تەواوی هەیە لە بواری پاككردنەوە و خزمەتگوزاری و دابینكردنی سەرجەم سەرچاوەكانی حەوانەوە بۆ بەشداربووانی یەكەكان لەو كۆمەڵگە نیشتە جێبونانەی كە لەلایەن ئەم كۆمپانیایەوە سەرپەرشتی دەكرێن لەوانەش )كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی شاری پزیشكان , كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی گۆیژەی 3, كۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی دانیا ستی(. هەروەها لەگەڵ هەبوونی نوسینگەی تایبەت بۆ مامەڵەی کڕین و فرۆشتنی یەکەکانی ناو پرۆژەی […]

كارگەی نجم الدین بۆ كۆنكرێت

كۆمپانیاكـە خاوەنـی دوو كارگەیـە بـۆ ئامـادە كردنـی كۆنكرێـت بـە تەكنەلۆجیایەكـی پێشــكەوتوو. كارگــەكان لــەلایــەن گروپێكــی لێهاتــووەوە بــە ڕێــوە دەبرێــت كــە شــارەزاییان هەیـە لـە بــواری ئامـادە كرنــی كۆنكرێـت دا. کارگەکــە توانــای بەرهــەم هێنانــی)1200 )م3كۆنكرێتــی هەیــە بــۆ یــەك كاتژمێــر. هەروەهــا خاوەنــی چەندیــن کەرەســتەو ئامێــری تایبــەت بــە بــواری کۆنکرێتــی هەیــە لەوانــە:- ٤١ ئوتومبیلــی میكســەر )Mixer Truck )هــەر دانەیــەك 11 […]

ئامێری كارەبایی ناوماڵ

كۆمپانیــای نجــم الدیــن خاوەنــی چالاكــی بازرگانــی كردنــە لــە ئامێــری كارەبایــی، بریــکاری ســەرەكی )PROFILO ) یــە لــە عێــراق بــۆ ئامێــرە كارەبایــی یەكانــی نــاو مــاڵ وەك )سـاردکەرەوە ،بەفـر گـر، جـل شـۆر، قـاپ شـۆر ، سـپلێت…( بـە هەمــوو قەبارەكانیانــەوە. NEC بەیكێــك لــە ســەنتەرە گەورەكانــی عیــراق ئەژمــار دەكرێــت، بۆدەســت كەوتنــی كاڵا هەمەجــۆرە كارەباییەكانــی نــاو مــاڵ و ئامێــرە ئەلیکترۆنیــەکان بەگشــت […]

کۆمپانیای نەجمەدین

کۆمپانیـاى نەجمەدیـن یەکیکـە لـە کۆمپانیـا دیـار و ناسـراوەکان لــە بــوارى بیناســازى و ڕێکخســتندا بــە بوونــى شــارەزاییەکى فــراوان لــەم بــوارەدا، کۆمپانیاکــە بــە گروپێکــى لێهاتــوو لــە شــارەزایان و ئەندازیــاران لــە گشــت بوارەکانــى بینــاکارى دا ڕۆژانــە کارەکانــى هەڵدەســوڕێنێت بــە بەکارهینانــى ئامێــرى تایبــەت بــۆ جێبەجێکــردن بــۆ هەمــوو کارێکــى بیناســازى و ڕێــگا و بــان. هــەروەک چــۆن کۆمپانیاکــە کۆمەڵێــک پــڕۆژەى گـەورەى […]

کۆمپانیای NMR

کۆمپانیــای NMR یەکێکــە لــە کۆمپانیاکانمــان لــە ووڵاتــی تورکیـا کـە بەشـێوازێکی سـەردەمیانە و نـوێ، بەبەکارهێنانـی تازەترین تەکنەلۆجیای سـەردەم کاری بیناسـازی ئەنجامدەدات لەووڵاتی تورکیــا و لەهەرێمــی کوردســتان و عێــراق دا چەندیـن پرۆژەمـان ئەنجامـداوە بـە رەچاوکردنـی مەرجەکانی ســەلامەتی و پاراســتنی ژینگــە. سـەرکەوتنەکانمان لەودیـوی سـنورەکانن، بـۆ ئەمـەش قـەرزاری سـتافە کارامـەو بەتواناکەمانین…

بازرگانى میوە و سەوزە

کۆمپانیاکەمـان خاوەنـى ٤٥ گەنجینەى سـاردکەرەوەیە )مخازن بـرادات( بـۆ هەڵگرتـن و پاراسـتنى میـوە و سـەوزە وگۆشـت بەبـڕی ٠٠٠،٢٠ تـەن، وە چەنـد گەنجینەیەکـى ئاسـایی لەخـۆ دەگرێـت بـۆ پاراسـتنى کـەل و پـەل. کۆمپانیاکـە گەورەتریـن بازرگانــى مــۆز دەکات کــە ســاڵانە نزیکــەى ١٦٨٥٠ تــەن مــۆز بـۆ عێـراق هـاوردە دەکات، وە ٨٤٢٥ تـەن بـۆ ووڵاتانی دراوسـێ دەنێرێــت، جگــە لەمــەش بازرگانییەکــى بەربــاو […]

كارگەی ئایدیــە كمیكاڵ

ئـەم کارگەیـە لـە سـالى ٢٠١٠ دامەزرێنـرا وەک یەکـەم کارگـە بــۆ بەرهــەم هێنانــى دەرمانــى یاریــدەدەر بــۆ کۆنکریــت و چەندیـن پێویسـتى کیمیـاوى دەرمانـى تایبـەت بـە کۆنکریـت کەلـە بیناسـازیدا بەکاردەهێنرێـت کـە توانـاى هەیـە بۆزۆربـەى کارگــە بەرهەمهینەرەکانــى کۆنکرێــت دەرمانــى یــاردەدەر بەرهــەم بهێنێــت کــە ئاســتى کۆنکریــت بگەیەنیتــە ئاســتى وڵاتــە پێشــکەوتووەکانى جیهــان، ئــەم کارگەیــە لەلایــەن کەســانى پســپۆڕ و ڕاهینــراوەوە بەڕیــوە دەبرێــت.

كارگەى دارتاشى دییــه

كارگەی دارتاشــى دییــــه یەكێكــى تــره لــه كارگەكانــه كۆمپانیاكەمــان ، هەڵدەســێت بــه دروســت كردنــى هەمــوو جــۆره كــەل و پەلێكــى نــاو مــاڵ لــه كەوانتــەرى چێشــتخانه ، دەرگا ، ژوورى نوســتن ، ڕهفــه ، مێــز . بــه كوالێتــى بـەرز و جـۆرى بـاش . وه لـه كارگەكـەدا بـه شـێكى تایبـەت هەیـه بــۆ دیکۆراتــی دارتاشــى . ئــەم كارگەیــه لــه لایەن […]

ئامێرە گەورەکان

تایبەتمەندییەکانـى ئـەم کۆمپانیایـە لەوەدایـە کـە ژمارەیەکـى پێویسـت لـە ئامێرەکانـى هەڵکەنیـن و تونێل لێدان و دریلین و مەتـر دوجـا وە پێوانـەى زنجیـرەى)٤٧٠-٤٥٠-٤٠٠-٣٥٠-٢٨٠-٢١٠ )گەڵابەى گواستنەوەى خۆل و خاشاکى هەڵکەنین بە بەرزی ٣٠ لەبەردەســتایە کەلــە جۆرەکانــى HITACHI و ئامێــرى مەترى KAWASAKI 9 olvo Shovel 120 Shovel 0 چەندیـن ئامێـرى تـرى تێکشـکاندنى بـەرد.